Friday, October 2, 2015

ما یعنی من ُ یک عــــالـمــــه تـــــــــــــــوچشم هایت دلم را ورق می زند

رها می شوم در حجمِ نفس هایت

مثل پروانــــــــه هــــــــــا که آزادند

دست هایت را لمس مــــــــی کنم

تـــــابستـــــــــــان مــــــــــــی شوم

پر از آبـــــــشارُ گل هــــــــــای سرخ
کنارم هستیُ من از باران حرف می زنم

که بـــــــــــی اجـــــــــــازه مــــــی باردُ

تــــــو را بـــــی وقفه در من چکّه می کند
من از تــــــــــــــــو مــــــــــــــی نـــــــویسم

در دفتر دلی که به اندازه یِ مــــــــــا جــــا دارد

  ما یعنی من ُ یک عــــالـمــــه تـــــــــــــــو

No comments:

Post a Comment